Inici / Serveis / Neteges clavegueram públic

Neteges clavegueram públic

Què és un clavegueram públic?

S'anomena clavegueram, al sistema de canonades i construccions usat per a la recollida i transport d'aigües residuals, industrials o pluvials d'una població des del lloc en què es generen fins al lloc en què serveixen per medi ambient o es tracten.

Les poden anomenar clavegueram, xarxa de clavegueram, xarxa de sanejament o xarxa de drenatge, tots aquests noms definirien exactament el mateix.

La xarxa de clavegueram és considerat un servei bàsic per a la població, són estructures hidràuliques que funcionen a la pressió atmosfèrica, és a dir, per gravetat, per això són importants els desnivells en les seves connexions. A vegades es realitzen estructura amb poc desnivell, per errors tècnics, de què es requereix en aquest espai, i solen causar problemes habituals, on el sanejament s'ha de fer de forma més regular.

Això no vol dir que no hi hagi algunes canonades que treballin per pressió o per buit.

Solen estar constituïdes per conductes de secció circular, oval o composta, majoritàriament enterrades sota vies públiques.

Els claveguerams es poden construir de dues maneres:

Xarxes unitàries: les que es projecten i construeixen per rebre en un únic conducte, barrejant-les, tant les aigües residuals (urbanes i industrials) com les pluvials generades a l'àrea urbana coberta per la xarxa.

Xarxes separatives o xarxes separades: consten de dues canalitzacions totalment independents; 1, la xarxa de clavegueram sanitari, transporta les aigües residuals domèstiques, comercials i industrials fins a una estació depuradora; i l'altra, la xarxa de clavegueram pluvial, condueix les aigües pluvials fins al receptor, que pot ser un riu, un llac o el mar.

La separació redueix els costos de depuració i simplifica els processos, ja que el cabal tractat és menor i, el que és fins i tot més important, més constant.

La separació redueix la càrrega contaminant abocada al medi receptor pels episodis de desbordament del clavegueram unitari.


Què passa quan una xarxa de clavegueram queda obstruïda?

L'obstrucció de les xarxes de clavegueram, causen problemes com desbordament d'aigua residual en vies públiques, per tant, contaminació de l'entorn. A part poden afectar la canonada a possibles danys, que s'hagin de reparar.

És per aquest motiu que la neteja de xarxes de clavegueram és un tema que ha d'interessar als diferents encarregats de manteniment, tant en la indústria, com ajuntaments, i finques que tinguin la seva infraestructura pròpia.

Aquest tipus de xarxes requereix una neteja que s'ha d'entendre com una infraestructura que va més enllà d'un habitatge.

El treball implica una neteja més especialitzada, i amb equips especials.

Servei de Neteja Pere i Àngel treballem actualment per més de 25 ajuntaments de la nostra zona, que ens avalen dins el sector, alguns d'ells compten amb nosaltres des dels nostres inicis.

Durant aquests anys hem acompanyat a molts tècnics, arquitectes, aparelladors..., Resolent de forma conjunta, les diferents problemàtiques de les xarxes de clavegueram, tan públiques com en empreses, i sempre tenen en compte la nostra opinió, donat la nostra gran experiència.

En Servei de Neteja Pere i Àngel poden trobar una petita empresa familiar, que ha crescut, pel seu tracte al client, i gràcies a la seva confiança, seguim treballant.